Αναζήτηση συνεργατών, Υπηρεσίες Φασόν, Υπεργολαβίες