Πρότυπα Καθαρισμού/ Προδιαγραφές Καθαρισμού

Η δημιουργία προτύπων καθαρισμού και προδιαγραφών καθαρισμού απαιτεί μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία στον επαγγελματικό καθαρισμό. Η δημιουργία τους προϋποθέτει την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και τη χρήση μετρήσεων που αφορούν τον υπολογισμό της απόδοσης ανά επιτελούμενη εργασία,τη χρήση του εξοπλισμού αλλά και το επίπεδο κατάρτισης των τεχνικών καθαρισμού. Η διενέργεια τέτοιων μετρήσεων αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα για το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχουν Ελληνικά δεδομένα.

Η χρήση λοιπόν προτύπων από χώρες που έχουν ήδη αναπτύξει τέτοια μοντέλα είναι επιβεβλημένη. Η εταιρία μας συμμετείχε στο παρελθόν στην διαμόρφωση τέτοιων διεθνών προτύπων, έχοντας έτσι την εμπειρία αλλά και την υποστήριξη ινστιτούτων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ΗΠΑ.