Συμμετοχή σε επιτροπές κρατικών φορέων

Τον Ιανουάριο του 2005 στέλεχος του Cleaning.gr συμμετείχε ως εμπειρογνώμονας σε δωδεκαμελή επιτροπή για την πιστοποίηση των επαγγελματιών του καθαρισμού βάσει της Υπουργικής Απόφασης 2910/201/11-2-2004. Η Υπουργική Απόφαση είχε σαν σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Επαγγελματικού Καθαρισμού.